Bảo hiểm tai nạn là loại hình mà đối tượng bảo hiểm là sức khỏe và tính mạng con người. Bảo hiểm này sẽ bao gồm chi phí điều trị khẩn cấp, khám sức khoẻ, chi phí điều trị nội trú tại viện và các chi phí khác nữa như chi phí về chỗ ở và đi lại. Thông tư 329 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành.

Xem thêm:

1. Tính phí bảo hiểm tai nạn.
2. Thủ tục mua.
3. Quy trình bồi thường.
4. Đối tượng tham gia bảo hiểm.    Bảo hiểm hỗ trợ thu phí tận nơi

    Xem video hướng dẫn làm thủ tục bồi thường bảo hiểm tai nạn


    Video quy trình bồi thường