Quy tắc bảo hiểm Tai nạn công nhân, ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-PVIBH ngày 21 tháng 08 năm 2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Mọi trường hợp chi trả gói bảo hiểm tai nạn con người được áp dụng theo quy tắt 1359 này.