Tỷ lệ tổn thương cơ thể của người sống thực vật là 99%

Ngày 28/8/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2019/TT-BYT về việc quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Theo đó, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể hay tổn hại sức khỏe sử dụng trong giám định pháp y, giám định tâm thần được xác định là 99% trong các trường hợp: người bị tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật, tổn thương tủy cổ kiểu khoanh đoạn.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định tâm thần tại các cơ quan khác như: Mẻ mất bàn ngoài xương sọ 5-15%; Nứt, vỡ xương vòm sọ: 8-25%; Nứt vỡ nền sọ: 16-65%; Lún xương sọ: 8-30%; Khuyết xương sọ: 16-45%; Chấn động não; 1-10%; Ổ khuyết não, ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh: 11-41%; Dị vật trong não: 21-30%; Tổn thương não gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh: 16-99%…

Tỷ lệ trên được xác định dựa trên các nguyên tắc: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 01 người phải nhỏ hơn 100%; mỗi bộ phận bị tổn thương chỉ được tính tỷ lệ 01 lần; các bộ phận cơ thể bị mất chức năng mà bị tổn thương thì tỷ lệ này được tính bằng 30% tỷ lệ tổn thương của bộ phận đó…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.